1. IN TIME (v nadaljnjem besedilu odpremnik) se obvezuje organizirati ekspresno dostavo pošiljke, ki zajema prevzem, odpremo, pretovor, skladiščenje, dostavo ali vračilo pošiljke.

2. Za vsako pošiljko odpremnik izstavi naročilnico / prevoznico (tovorni list), ki spremlja pošiljko do prejemnika in jo z lastnoročnim podpisom ali žigom potrdita pošiljatelj in prejemnik, po opravljeni storitvi pa odpremnik izstavi račun po svojem ceniku.

3. Odpremnik si pridržuje pravico, da uslugo prevoza opravlja z lastnimi vozili, kombiniranim prevozom ali z vozili svojih kooperantov.

4. Pošiljatelj je dolžan pošiljko ustrezno zapakirati in navesti njeno vsebino, vrednost, težo in dimenzije ( za pošiljke večje prostornine se uporablja volumenska obračunska masa višina x dolžina x širina / 6000 = masa v kg). Odpremnik si pridržuje pravico naknadnega preverjanja teže in prostornine. Za neustrezno zapakirane pošiljke odpremnik ne nosi odgovornosti za nastalo škodo.

5. Odpremnik ne sprejema denarja, nakita, plemenitih kovin, vrednostnih dokumentov, orožja in streliva, eksplozivov, vnetljivih in drugih nevarnih snovi, mamil, živali, pokvarljivega blaga ali kateregakoli drugega blaga, za katero odpremnik oceni, da ga ne more prevzeti.

6. Navodila pošiljatelja na naročilnici / prevoznici so nepreklicna.

7. S predajo pošiljke odpremniku pošiljatelj sprejme vse roke in pogoje v svojem imenu ali v imenu katerekoli druge stranke, ki ima pravni interes, vezan na vsebino pošiljke, in prejemnika, ne glede na to ali se je pošiljatelj podpisal ob predaji ali prejemu pošiljke.

8. V primeru, da pošiljke ni mogoče vročiti zaradi napačnega naslova, zavrnitve sprejema pošiljke ali odsotnosti prejemnika, si odpremnik pridržuje pravico bremeniti pošiljatelja za dodatne stroške oziroma v nasprotnem prodati pošiljko v skladu z zakonitimi možnostmi.

9. Odpremnik ne nosi odgovornosti za izgubljen dobiček komitenta, izgube tržišča ali ugodne poslovne priložnosti in drugo neposredno izgubo nastalo zaradi poškodbe, izgube, zamude, dostave na napačen naslov in neopravljene dostave niti v primeru, da je vedel, da do takšne škode lahko pride

10. IN TIME za škodo iz svoje ( prevozniške) odgovornosti v mednarodnem prevozu odgovarja omejeno 8,33 SDR (cca 10 EUR) na kg izgubljenega ali poškodovanega tovora. Po odredbah konvencije za mednarodni prevoz blaga, mora lastnik ali pošiljatelj blaga, če želi zavarovati polno vrednost blaga, skleniti cargo zavarovanje pri svoji zavarovalnici ali pisno pooblastiti prevoznika, da le-ta lahko uredi dodatno zavarovanje.

11. IN TIME za škodo v domačem prometu odgovarja iz naslova prevozniške odgovornosti.

12. Prejemnik pošiljke z lastnoročnim podpisom ali žigom potrdi tovorni list in s tem se smatra, da je pošiljka vročena v neoporečnem stanju. Od tega trenutka dalje je odpremnik prost kakršne koli naknadne odgovornosti.

13. V primeru spora je pristojno sodišče v Ljubljani.